top of page

Klik op de knop hier boven om het programmaboekje te bekijken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de verenigingen van de PE Antwerpen

Wij informeren de verenigingen dat de wedvlucht uit Melun van 10/8/24 zal vervangen worden door ECOUEN.

De inkorving van Ecouen zal plaatsvinden in de HAFO lokalen 

en dit op vrijdag 9/8/24 met lossing op zaterdag 10/8/24.

 

De reden hiervoor is het samenvallen van de KHF-vlucht Melun met de nationale vlucht uit Bourges, die door de KBDB nationaal als een beschermde vlucht wordt beschouwd.

Deze wedvlucht uit Ecouen telt niet mee voor de kampioenschappen 2024, noch nationaal, noch provinciaal.
PE Antwerpen   Namens het provinciaal comité,

INFO LIEFHEBBERS

MET  BRICON SYSTEEM

MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN –

DUIF NIET OVERGESCHREVEN → DUIF UIT DE UITSLAG!
 
Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.
 

Nieuw automatisch systeem voor het muteren van Belgische duiven

Vanaf 1/02/2024 zal er een NIEUWE APPLICATIE beschikbaar zijn in KBDB-admin speciaal voor het automatisch muteren van Belgische duiven waarvoor de aanvrager in het bezit is van het eigendomsbewijs.

Liefhebbers kunnen zelf een mutatie van een Belgische duif aanvragen via hun KBDB-login onder het item “Mijn ringen en mutaties” – Mutatie van Belgische duiven. Het eigendomsbewijs dient dus niet meer te worden opgestuurd aan onze administratieve diensten. Een gedetailleerde werkwijze vindt u op onze website www.kbdb.be/handleidingen als ook in uw login.

De kostprijs van een mutatie die u zelf afhandelt in KBDB-admin bedraagt € 1,50 per mutatie. Nadat de mutatie is aanvaard door de bij de KBDB laatst gekende eigenaar, wordt deze op uw naam overgeschreven en ontvangt u automatisch een factuur. 

Indien de eigenaar van de duif nog niet gekend is (bvb. de ringen zijn nog niet toegekend door de verenigingen) of indien de eigenaar om één of andere reden niet kan reageren, zal de automatische mutatie niet kunnen worden uitgevoerd.

U dient de mutatie dan aan te vragen met tussenkomst van de KBDB (eigendomsbewijs opsturen of langskomen in onze burelen).

Onbeantwoorde aanvragen zullen na 15 dagen worden verwijderd en de aanvrager ontvangt hiervan een mail ter bevestiging.

Liefhebbers die hun mutaties nog wensen aan te vragen bij de KBDB door deze op te sturen, door ze  te aan te bieden op een beurs of door langs te komen in onze burelen, betalen het bedrag van € 2,00 per mutatie.

Link naar de handleiding 

 

 

Voor de goede werking NOG GEEN MAIL ADRES GEPLAATST OP HOKLIJST

gelieve mail adres door te geven aan de verantwoordelijke van de club

deze kan dit aanpassen in KBDB admin voor verenigingen

 

HET WERKT PERFECT EN SNEL GETEST EN GOED GEKEURD

NOG GEEN KBDB-ADMIN LOGIN LINK NAAR HANDLEIDING

 
Art. 112. NSR
 
Indien face-to-face vergaderingen onmogelijk worden gemaakt, zal de liefhebber bij zijn verdediging moeten kiezen tussen een hoorzitting via videoconferentie of een schriftelijke procedure.
 
De KBDB is de enige federatie die bevoegd is om aanvragen van overschrijvingen van hokken gelegen op Belgisch grondgebied te behandelen.

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.
Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd.
Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties:
- Administratieve boete van 375 EURO
- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag
- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.
Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.
Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van onderhavig artikel.
Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.
Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.
De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.
De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.
De beslissing van de Nationale raad van Beheer en Bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.
Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan
een overmachtssituatie.
De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.
Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.

Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.
De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.
 
De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting
bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).
 
Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand
door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaateigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.
 
Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.
 
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van
inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de
termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).
 
Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de
koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.
 
Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.
Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten
kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.
 
Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn
naam moeten laten inschrijven.
 
Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.
 
***************

kalender-2024-met-inrichters-NAV-02-24.jpg
info inlog pass.jpeg
info inlog pass1.jpeg
bottom of page