top of page
10-05-2024
Klik op de knoppen om de 
ringlijsten te openen

OPGELET NIEUWE DATUM KOPPELING CHIPRINGEN

CHIPPEN VAN DE DUIVEN  

Liefhebbers die hun klok en koppellijsten willen in orde brengen

moeten contact opnemen met Carlo Berghmans 0499/239982.

Wat betreft het chippen van de duiven 2024

vragen we nu al om je koppellijsten in orde te maken

zodat we in de loop van Maart de lijst voor oude duiven al kunnen in orde maken in het koppelprogramma en jullie klokken.

Als ons lokaal tijdig open mag maken we afspraken in het lokaal en anders zal het individueel gebeuren na telefonisch afspraak ,

meer informatie volgt nog via een bericht.

Test alvast tijdig je elektronisch systeem zodat je bij de eerste vlucht niet met defect materiaal aan de start komt. 

Zorg dat je inentingslijsten in orde zijn bij je eerste (opleer)vlucht.

Belangrijk   Meebrengen !!!!!!!!

Lijst met ringnummers in volgorde

per jaartal en van laag naar hoog

of laatste koppellijst

met aanduiding van welke ringnummers moeten worden gechipt

Electroniche systeem

Lege Chipringen

Breng u tijdig in orde het speelseizoen is vlugger daar dan je denkt

Belangrijk

Info overschrijven eigendomsbewijzen

Nieuw automatisch systeem voor het muteren van Belgische duiven

Vanaf 1/02/2024 zal er een NIEUWE APPLICATIE beschikbaar zijn in KBDB-admin speciaal voor het automatisch muteren van Belgische duiven waarvoor de aanvrager in het bezit is van het eigendomsbewijs.

Liefhebbers kunnen zelf een mutatie van een Belgische duif aanvragen via hun KBDB-login onder het item “Mijn ringen en mutaties” – Mutatie van Belgische duiven. Het eigendomsbewijs dient dus niet meer te worden opgestuurd aan onze administratieve diensten. Een gedetailleerde werkwijze vindt u op onze website www.kbdb.be/handleidingen als ook in uw login.

De kostprijs van een mutatie die u zelf afhandelt in KBDB-admin bedraagt € 1,50 per mutatie. Nadat de mutatie is aanvaard door de bij de KBDB laatst gekende eigenaar, wordt deze op uw naam overgeschreven en ontvangt u automatisch een factuur. 

Indien de eigenaar van de duif nog niet gekend is (bvb. de ringen zijn nog niet toegekend door de verenigingen) of indien de eigenaar om één of andere reden niet kan reageren, zal de automatische mutatie niet kunnen worden uitgevoerd.

U dient de mutatie dan aan te vragen met tussenkomst van de KBDB (eigendomsbewijs opsturen of langskomen in onze burelen).

Onbeantwoorde aanvragen zullen na 15 dagen worden verwijderd en de aanvrager ontvangt hiervan een mail ter bevestiging.

Liefhebbers die hun mutaties nog wensen aan te vragen bij de KBDB door deze op te sturen, door ze  te aan te bieden op een beurs of door langs te komen in onze burelen, betalen het bedrag van € 2,00 per mutatie.

Link naar de handleiding 

KBDB is formeel:

alle wedstrijdduiven moeten ingeschreven zijn op naam van de liefhebber

MEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE LIEFHEBBERS & DE VERENIGINGEN –

DUIF NIET OVERGESCHREVEN → DUIF UIT DE UITSLAG!

 

Reeds jaren hamert de KBDB er op dat enkel met duiven, ingeschreven of overgeschreven op de inkorvende liefhebber, kan worden deelgenomen aan de wedvluchten.

 

Een controlesysteem werd reeds enkele jaren geleden uitgewerkt voor de nationale en internationale wedvluchten.

 

Teneinde ieder liefhebber op een gelijke en uniforme manier aan de wedvluchten en hierop aansluitend aan de kampioenschappen te laten deelnemen, zal vanaf dit jaar en dus vanaf heden controle gebeuren op de overschrijvingen van de deelnemende duiven en dit voor de wedvluchten vanaf de kleine snelheid tot en met de grote fond wedvluchten.

 

Duiven, dewelke NIET STAAN INGESCHREVEN of NIET WERDEN OVERGESCHREVEN op de inkorvende liefhebber vóór de inkorving van de bewuste wedvlucht dienen VERPLICHTEND uit de uitslagen (zowel uit de hoofduitslag als ALLE dubbelingen) te worden geschrapt! Hiervan zal zowel de inkorvende liefhebber als de inkorvende vereniging, per e-mail en na de inkorving, worden geïnformeerd!

 

Wij vragen ook aan de verenigingen om (indien dit nog niet zou zijn gebeurd) de lijsten van de door hun verkochte ringen DRINGEND ofwel via KBDB-admin in te brengen of hun ringenlijsten over te maken aan de KBDB. Dit is hun verantwoordelijkheid!

 

Teneinde iedere liefhebber de mogelijkheid te bieden zich in orde te stellen worden bijkomende zitdagen georganiseerd in de desbetreffende PE’s/SPE’s. Gelieve hiervoor onze website te consulteren! Uiteraard kunnen de eigendomsbewijzen van de over te schrijven duiven nog steeds, per post, worden overgemaakt aan de KBDB, Gaasbeeksesteenweg 52-54 – 1500 Halle.

 

GELIEVE TE NOTEREN DAT EEN OVERSCHRIJVING ENKEL KAN GEBEUREN MITS VOORLEGGING VAN HET DESBETREFFENDE EIGENDOMSBEWIJS!

 

Aan de verenigingen vragen wij dan ook hun liefhebbers te sensibiliseren om hun aangekochte of verkregen duiven te laten overschrijven.

 

Liefhebbers kunnen via hun persoonlijke login op KBDB-admin (onder “Mijn Hok” – “Mijn Koppellijst”) nagaan of al hun duiven wel degelijk op hun naam staan geregistreerd.

 

Wij dringen er tevens bij de verenigingen op aan om:

  • bij het koppelen van de duiven uitermate precies te werk te gaan en een dubbele controle uit te voeren op het koppelen van de juiste identiteitsring. IMMERS EEN FOUTIEVE KOPPELING IS EEN ANDERE EIGENAAR VAN DE DUIF!

  • de inkorvingsfiles onmiddellijk na de inkorving en uiterlijk vóór de lossing van de bewuste wedvlucht over te maken aan de KBDB

  • de uitslagen onmiddellijk over te maken na het definitief worden van de bewuste uitslag

De onderrichtingen voor het overmaken van de inkorvingsfiles en de uitslagen kunnen worden geconsulteerd via de persoonlijke code van de vereniging op KBDB-admin (handleidingen).

 

Ten informatieve titel vindt u hierna de inhoud van art. 112 van het NSR.

 

Wij wensen iedereen een succesvol sportseizoen 2022!

 

Met vriendelijke groeten.

 

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.

 

Art. 112. NSR

 

Indien face-to-face vergaderingen onmogelijk worden gemaakt, zal de liefhebber bij zijn verdediging moeten kiezen tussen een hoorzitting via videoconferentie of een schriftelijke procedure.

 

De KBDB is de enige federatie die bevoegd is om aanvragen van overschrijvingen van hokken gelegen op Belgisch grondgebied te behandelen.

Alle duiven met ringen 2019 en volgende jaren die op het hok aanwezig zijn, moeten verplicht bij de KBDB zijn ingeschreven op naam van het betreffende lid van de KBDB.

Bij overtreding van deze bepaling zal aan het betreffende lid van de KBDB een administratieve boete van 25 EURO/duif worden opgelegd.

Het niet betalen van deze administratieve boete is tuchtrechtelijk beteugelbaar met volgende tuchtsancties:

- Administratieve boete van 375 EURO

- Effectieve schorsing van onbepaalde duur tot betaling van het verschuldigde bedrag

- Een verbod, voor onbepaalde duur, tot deelname aan alle kampioenschappen ingericht door of op enigerlei wijze verbonden met de KBDB en/of FCI.

Deze straffen kunnen slechts worden opgeheven, door de nationale raad van beheer en bestuur nadat betrokkene een schriftelijk gemotiveerd verzoek heeft ingediend.

Enkel de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is bevoegd om kennis te nemen van mogelijke overtredingen van onderhavig artikel.

Bij het vaststellen van een mogelijke overtreding van dit artikel zal het betrokken lid derhalve worden opgeroepen door de Nationale Raad van Beheer en Bestuur teneinde zijn verweermiddelen voor te dragen.

Het betrokken lid dient persoonlijk aanwezig te zijn maar kan zich laten bijstaan door een advocaat of raadgever aangesloten bij de KBDB.

De Nationale Raad van Beheer en Bestuur betekent zo spoedig mogelijk haar gemotiveerde beslissing aan het betrokken lid.

De beslissing van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur is van rechtswege uitvoerbaar bij voorraad.

De beslissing van de Nationale raad van Beheer en Bestuur is niet vatbaar voor hoger beroep.

Een verzetsprocedure is enkel en alleen ontvankelijk als het betrokken lid ten genoege van recht kan aantonen dat zijn niet verschijnen op de zitting van de Nationale raad van beheer en bestuur te wijten is aan

een overmachtssituatie.

De invulling van de term “overmacht” behoort tot de soevereine bevoegdheid van de Nationale Raad van Beheer en Bestuur.

Enkel de Rechtbanken te BRUSSEL zijn bevoegd om kennis te nemen van betwistingen betreffende een uitgesproken tuchtstraf op basis van onderhavig artikel.

Alle duiven waarmee aan sportieve activiteiten wordt deelgenomen moeten verplicht staan ingeschreven op naam van de betreffende liefhebber.

De overschrijving dient in het KBDB bestand te zijn uitgevoerd vóór de inkorving.

 

De KBDB zal uitsluitend overschrijvingen van reisduiven uitvoeren indien hij beschikt over de volledige gegevens van de nieuwe eigenaar (naam, voornaam, adres en lidnummer van aansluiting

bij de KBDB of bij een federatie aangesloten bij het F.C.I.).

 

Bij verlies van het eigendomsbewijs kan een duplicaat worden aangevraagd door de eigenaar van de duif of door degene die het verkregen heeft op voorwaarde dat hij een attest voorlegt waarin de afstand

door de oude eigenaar wordt bevestigd. In deze hypothese heeft de wettigheid van het duplicaateigendomsbewijs voorrang op deze van het originele eigendomsbewijs.

 

Zo de duif afkomstig is van een andere entiteit zullen de diensten van de KBDB het nodige doen opdat de aanmelding rechtstreeks aan de nieuwe eigenaar zou kunnen geschieden, indien bedoelde duif zou komen te verdwalen.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten met duiven, die bij de KBDB niet zijn ingeschreven op naam van de deelnemende liefhebber. Bij vaststelling van

inbreuk tegen dit beginsel zal de duif uit de klassering worden genomen en de gewonnen prijs verbeurd verklaard worden ten voordele van de vlucht of de activiteit (met strikte naleving van de

termijnen voorzien bij art. 89 van huidig reglement).

 

Iedere duivenliefhebber die, ten persoonlijke titel, een duif schenkt of verkoopt aan een derde kan eveneens de overschrijving van deze duif vragen. Hij zendt hiervoor aan de KBDB het eigendomsbewijs, wat hij niet aan de

koper van de duif heeft afgegeven, evenals het bedrag voor de kosten van overschrijving. De KBDB zal na het uitvoeren van de overschrijving het eigendomsbewijs overmaken aan de nieuwe bezitter.

 

Het is verboden deel te nemen aan wedvluchten (inkorven) of andere KBDB-activiteiten alsook aan de KBDB-kampioenschappen met duiven waarvoor zij niet over het eigendomsbewijs beschikken.

Bij ontstentenis van het eigendomsbewijs zal de liefhebber binnen de 5 werkdagen na de vaststelling van het ontbreken van het eigendomsbewijs, het bewijs van eigendom moeten

kunnen leveren en dit op straffe van declassering van bewuste duif op de bewuste wedvlucht.

 

Een buitenlandse liefhebber, waarvan reeds duiven op zijn naam ingeschreven staan bij zijn eigen federatie, zal, als hij zich aansluit bij de KBDB deze duiven via het systeem van overschrijving op zijn

naam moeten laten inschrijven.

 

Indien een lid bij een associatie wordt toegevoegd of wegvalt dienen de duiven niet te worden overgeschreven op voorwaarde dat voor het overige alle gegevens (licentienummer, adres van het hok, ringnummers,…) dezelfde blijven.

 

***************

new-a-1004.gif
bottom of page